Courses

Course categories

คลังข้อสอบ O-NET 
 ท.๒๓๑๐๑ ภาษาไทยพื้นฐาน ม.๓This course requires an enrolment keySummary
 ท ๓๒๑๐๑ ภาษาไทย ชั้นม.๕Summary
 O-NET การงาน ม.6
 O-NET ศิลปะ ม.6
 O-NET สุขศึกษาพลศึกษา ม.5
 O-NET วิทยาศาสตร์ ม.6Summary
 O-Net คณิตศาสตร์ ม.6
 O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6
 O-NET สังคมศึกษา ม.6
 O-NET ภาษาไทย ม.6Summary
 O-NET การงานฯ ม.3
 O-NET ศิลปะ ม.3
 O-NETสุขศึกษาพลศึกษา ม.3
 O-NETวิทยาศาสตร์ ม.3
 O-NETคณิตศาสตร์ ม.3
 O-NETภาษาอังกฤษ ม.3 (Part2 : Non-Text)
 O-NETสังคมศึกษา ม.3
 O-NETภาษาไทย ม.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 ท31101 ภาษาไทย ครูเพ็ญแข
 ท๒๑๑๐๑ ภาษาไทย ม.1Summary
 ท 31201 หลักภาษาไทยThis course requires an enrolment keySummary
 ท31101 ภาษาไทย ม.4Summary
 ท21201การศึกษาค้นคว้าเบื้องต้นSummary
 ท00000 ภาษาไทย ม.0This course allows guest users to enterSummary
 การอ่านพินิจวรรณกรรมSummary
 ท 22102 ภาษาไทย ม.2
 ท 20211 การใช้ห้องสมุดเพื่อการศึกษาค้นคว้า
 ท 21102 ภาษาไทยพื้นฐานSummary
 ท32102 ภาษาไทย
 ท31102ภาษาไทย
 ท33102 ภาษาไทย
 ท23102 ภาษาไทย
 ท21102 ภาษาไทย
 ท22102 ภาษาไทยพื้นฐาน (ครูเรณุกา วุฒิสาร)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 
 ส33224 ประเด็นและแนวโน้มสถานการณ์โลก ม.6
 ส32104 ประวัติศาสตร์ไทย ม.5
 ส22104 ประวัติศาสตร์ ม.2
 ส23104 ประวิติศาสตร์ ม.3Summary
 ส21104 ประวัติศาสตร์ ม.1Summary
 ส32103 สังคมศึกษา ม.5Summary
 ส23103 สังคมศึกษา ม.3Summary
 ส21103 สังคมศึกษา ม.1Summary
 ส22103 สังคมศึกษา ม.2Summary
 ส 33102 สังคมศึกษา
 ส31103 สังคมศึกษาSummary
 ส22103 สังคมศึกษาSummary
 ชื่อรายวิชาThis course allows guest users to enter
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
 E31201 L&P M. 4 This course allows guest users to enterSummary
 จ 33202 ภาษาจีนพื้นฐาน ม.6This course allows guest users to enter
 จ 21202 ภาษาจีนพื้นฐาน ม.1This course allows guest users to enter
 อ 33216 ภาษาอังกฤษอ่านเขียน ม. 6
 อ 33102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.6This course allows guest users to enter
 อ 32102 ภาษาอังกฤษพื้นฐานม. 5
 อ 21102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.1This course allows guest users to enter
 อ 31102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.4This course allows guest users to enter
 อ 22101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.2This course allows guest users to enter
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1Summary
 อ 23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3
 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.6
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1
 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.5
 คณิตศาสตร์พี้นฐาน ม.2Summary
 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.4Summary
 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ม.2
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.4Summary
 คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.5Summary
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
 วิทย์ฯพื้นฐาน(ม.4) สารและสมบัติของสารSummary
 ชีววิทยา เพิ่มเติม ม.5
 เคมี เพิ่มเติม ม.5
 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม. 2
 ว31202 ฟิสิกส์ 2 ม.4Summary
 ว23102 วิทยศาสตร์พื้นฐานSummary
 ว21122 เคมี ม.4Summary
 ว33225 เคมี 4 ม.6Summary
 ว32244 การดำรงชีวิตของพืช ม.5Summary
 ว32102 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ม.5Summary
 ว21102 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.1Summary
 ว40203 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4Summary
  อ 23102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ม.3
 PHYSICS TEST
 ว33206 ฟิสิกส์ ม.6Summary
 ว22102 วิทยาศาสตร์ ม.2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา 
 พ22103 สุขศึกษา ม.2
 พ22102 พลศึกษา ม.2
 พ21104 พลศึกษา ม.1
 พ31102 สุขศึกษาn ม.4
 พ31102 ฟุตซอลSummary
 พ21103 สุขศึกษา ม.1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
 ศ 21104 ดนตรีนาฏศิลป์
 ศ 23103 ทัศนศิลป์ 6
 ศ 22104 ดนตรีนาฏศิลป์
 ศ 31101 ทัศนศิลป์ 1
 ศ 23104 ดนตรีนาฎศิลป์Summary
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ (การงานอาชีพ) 
 ง31101การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐานSummary
 ง31101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐานSummary
 ง21241 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1Summary
 ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐานSummary
 ง33101การงานอาชีพและเทคโนโลยีพื้นฐานSummary
 ง21101 การงานอาชีพและเทคโนโลยีSummary
 ง00000 เทคโนโลยีทดสอบSummary
 มัธยมศึกษาปีที่๒Summary
 ง32101 การงานอาพและเทคโนโลยี (งานช่างพื้นฐาน)
 ง 00000 วิชาทดสอบSummary
 Webdesign
 ง23102 การงานอาชีพพื้นฐาน ม.3
 ง23206 งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น ม.3
 ง22102 การงานอาชีพพื้นฐาน ม.2
 ง21102 การงานอาชีพ ม.1
 ง33102 การงานอาชีพพื้นฐาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ(เทคโนโลยี) 
 ง22245 การใช้โปรแกรมตารางคำนวณด้วยโปรแกรม Excel 2007Summary
 ง23247 โปรแกรมภาษา CSummary
 ง23250 การสร้างงานเคลื่อนไหว 2 มิติ 1Summary
 ง 31241 การออกแบบกราฟิกSummary
 ง21242 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2Summary
 ง31241 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1Summary
 ง23249 การเขียนโปรแกรมภาษี CSummary
 การสร้างงาน Animation Summary
 ง22246 การจัดการฐานข้อมูล ACCESSSummary
 ง23256 การสร้างงานเคลื่อนไหว 2 มิติ 2Summary
 ง31242 การพัฒนาเว็บไซต์This course allows guest users to enterSummary
 ง33246 การสร้างบทเรียนสำเร็จรูป
Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)